Bel ons: 058 5853788 | E-mail: info@coffee-central.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Definities
1.1 Coffee Central: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Bouwinus Sikkes, als eenmanszaak handelend onder de naam Coffee on Road en Coffee Central in Leeuwarden, met KvK nr. 55047653.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“opdrachtgever”: degene die aan Coffee Central. de opdracht verstrekt tot het organiseren van Coffee Central. evenementen, feesten, borrels, recepties danwel degene die opdracht verstrekt aan Coffee Central. tot het leveren van levensmiddelen in de meest ruime zin, waaronder, edoch niet beperkt tot, het leveren van maaltijden, wijn, delicatessen, (non)alcoholische dranken, zuivel, fruit, brood, groenten e.d. (hierna: de Diensten) danwel aan Coffee Central verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen.
“overeenkomst” : de overeenkomst waarbij Coffee Central. zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve één of meer Diensten te verzorgen op het aangegeven tijdsstip en de afgesproken locatie tegen de afgesproken prijs.
“hulppersoon”: degene die zich individueel of in groepsverband heeft verbonden deel te nemen aan of een bijdrage te leveren aan de activiteiten.
“spoedopdracht” : opdracht tot levering van levensmiddelen binnen 1,5 uur op de betreffende plaats.
“spoedopdracht” : opdracht tot het organiseren van evenementen, feesten, borrels, recepties etc. binnen 24 uur voorafgaande aan het plaatsvinden van de evenementen, feesten, borrels, recepties, e.d.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de opdrachtgever en Coffee Central gesloten overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Alle aanbiedingen en/of offertes door Coffee Central, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Alle aanbiedingen en/of offertes door Coffee Central gelden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.6 Coffee Central is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van de grondstoffen en/of bij derden in te kopen diensten, en/of van overheidswege een verhoging hebben ondergaan.
Daarnaast is Coffee Central gerechtigd de overeengekomen prijzen van de nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien het spoedeisend karakter van de overeenkomst dusdanig is dat dit additionele kosten voor Coffee Central met zich meebrengt. Levering binnen 1,5 uur wordt geacht een opdracht met spoedeisend karakter te zijn danwel binnen 24 uur, indien het de organisatie van evenementen, feesten, borrels, recepties, e.d. betreft.
2.7 Indien Coffee Central in het kader van de overeenkomst additionele kosten maakt omdat de overeenkomst een spoedeisend karakter heeft, zal Coffee Central bedoelde kosten integraal doorbelasten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Coffee Central aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door Coffee Central schriftelijk is aanvaard.
3.3 Na ontvangst van de schriftelijk door Coffee Central vastgelegde overeenkomst zorgt de opdrachtgever ervoor dat Coffee Central binnen 7 dagen na dagtekening. in het bezit komt van een door haar of namens haar ondertekend exemplaar van de overeenkomst
3.4 Coffee Central is gerechtigd de kosten van het vervaardigen van een offerte c.q. het doen van een prijsopgave bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Wijzigingen/annulering Overeenkomst
1.1 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Coffee Central zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
1.2 Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Coffee Central de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Coffee Central vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 24 uur voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 24 en 48 uur voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
1.3 Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan Coffee Central de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
1.4 Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan Coffee Central per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.

Artikel 4: Vergunningen
4.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle in het kader van de Diensten benodigde vergunningen.

Artikel 5: Meerwerk
5.1 Coffee Central is gerechtigd de kosten van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: De Diensten
6.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van Coffee Central.
6.2 De Opdrachtgever zal bevorderen dat alle benodigde goederen, indien overeengekomen met – eventueel – ondersteunend personeel en alle andere zaken die voor de Diensten benodigd zijn een op een door Coffee Central aangegeven dag en tijdstip gereed staan.
6.3 De opdrachtgever draagt zorg voor:
a. de aanwezigheid van een deugdelijke locatie/ruimte, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Coffee Central een locatie/ruimte voorstelt.
b. voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen;
c. al hetgeen voor de uitvoering van de levering van de Diensten benodigd is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Coffee Central daarvoor zorgdraagt.

Artikel 7: Betaling
7.1 De opdrachtgever dient de facturen van Coffee Central danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 2.7 aan Coffee Central verschuldigd is binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.
7.2 De opdrachtgever is eveneens het volledige factuurbedrag verschuldigd ingeval niet geleverd wordt vanwege een niet-tijdige afzegging aan de zijde van de opdrachtgever, dat wil zeggen 48 uur voor levering van de Diensten. In het geval van een tijdige afzegging van de opdracht is de opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.
7.3 De opdrachtgever is in het geval als bedoeld in 10.4 niet gerechtigd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium te verrekenen of anderszins niet te betalen.
7.4 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag.
De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten voor invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht om de reële kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.
7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Coffee Central hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.
7.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Coffee Central niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Coffee Central ingeschakelde derden, indien er voorzover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever in geen geval rechtsgeldig jegens Coffee Central gekweten.
7.8 De opdrachtgever is eveneens het overeengekomen bedrag verschuldigd ingeval een klacht, als bedoeld in artikel 10, onredelijk laat wordt ingediend alsmede goederen te laat retour worden gestuurd.

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht
8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Coffee Central het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8.2 Indien de levering van de Diensten door overmacht niet op de overeengekomen plaats en tijd kan plaatsvinden, zal Coffee Central zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever melding doen en bevorderen dat de levering van de Diensten elders doorgang vindt, tenzij de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen minimaal 48 uur vóór de geplande levering van de Diensten, aan Coffee Central laat weten daarop geen prijs te stellen.
8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 136/ 1981;
b. ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever;
c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Coffee Central voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 9: Ontbinding
9.1 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat zij betaling van de overeengekomen prijs kan weigeren danwel terugbetaling kan verlangen van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.
9.2 Coffee Central is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht als omschreven in artikel 8 de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 In geen geval is Coffee Central., behoudens opzet danwel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.
10.2 Coffee Central aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.
10.3 Coffee Central aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever uitgenodigd publiek, behoudens indien en voorzover de eventueel door Coffee Central afgesloten verzekering tot uitkering komt; alsdan zal het bedrag van de aansprakelijkheid van Coffee Central beperkt zijn tot het bedrag dat onder voornoemde verzekering tot uitkering komt.
10.4 Coffee Central is niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen, van welke aard dan ook, echter met name indien er sprake is van te late leveringen, indien de overeenkomst een spoedeisend karakter draagt. Partijen kunnen in redelijkheid schriftelijk nader overeenkomen wanneer een overeenkomst een spoedeisend karakter draagt, naast het gestelde in 2.6.
10.5 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden danwel door het publiek wordt toegebracht aan Coffee Central, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van de activiteit worden gebruikt, komt voor rekening van de opdrachtgever.
10.6 De opdrachtgever vrijwaart Coffee Central voor alle aanspraken van derden voorzover deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

Artikel 11: Klachtenprocedure
11.1 Klachten betreffende geleverde diensten en/of goederen dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de Diensten schriftelijk te worden ingediend bij Coffee Central.
11.2 In ieder geval is als laat aan te merken nadat de geleverde diensten en/of goederen afgenomen en/of verbruikt zijn, alsdan worden de klachten niet in behandeling genomen.
11.3 Naar aanleiding van een gegronde klacht dienen de goederen voorzover mogelijk ongebruikt binnen 24 uur retour afzender worden gestuurd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op de overeenkomst tussen Coffee Central. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Coffee Central. en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Top